Ubezpieczenia

 • 100% koszty koniecznego leczenia (ambulatoryjnie lub w szpitalu)
 • 100 % koszty usług stomatologicznych
 • gwarantowana stabilność składki /garantierte Beitragsstabilität - keine Beitragsanpassungen
 • ubezpieczenie bez udziału własnego w kosztach leczenia /ohne Selbstbeteiligung (SB 0,00 €)
 • ubezpieczenie bez konieczności badania lekarskiego oraz stomatologicznego
 • ubezpieczenie bez obowiązku nadpłaty zaległych składek ustawowych
 • ubezpieczenie bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki /ohne Pflegeversicherungpflicht
 • ubezpieczenie bez konieczności doliczania ustawowego 10% dodatku do taryfy głównej /ohne Altersrückstellungspflicht
 • ubezpieczenie ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej do trzech miesięcy po opuszczeniu Niemiec
 • koszty transportu zwłok do kraju ojczystego pokrywane do 10.000,00 €
 • serwis z wydłużonym czasem pracy, 7 dni w tygodniu, również przez polski tel.: +48 (0)22 2578550

Skelbimai Darbas (litauisch,Deutsch,English,Polnisch)
Skelbimai (litauisch,Deutsch,English,Polnisch)
lietuvos (litauisch,Deutsch,English,Polnisch)
Apskaitos (litauisch,Deutsch,English,Polnisch)
Apskaitos (2) (litauisch,Deutsch,English,Polnisch)

Koniec "ławeczki, fajeczki"Koniec „ławeczki, fajeczki"
Podniesienie granicy wieku emerytalnego stało się faktem Dla wielu ekonomistów to jeszcze nie koniec

Podniesienie wieku emerytal­nego do 69. roku życia jest fak­tem. Od 1 stycznia bieżącego roku obowiązują nowe regulacje. Do 2029 roku ustawowa granica wieku emerytalnego będzie się stopniowo dla poszczególnych roczników pod­nosiła. Nowa ustawa jest realizacją planu byłego federalnego ministra pracy Franza Münteferinga (SPD).
Wprowadzenie w życie tych zmian dzieje się mimo pełnej kasy rento­wej; w zeszłym roku nadwyżka w jej budżecie wyniosła 4,5 miliarda euro. Przyczyniła się do tego dobra ko­niunktura gospodarcza i znaczący wzrost zatrudnienia. Pozwoliło to fe­deralnej minister pracy Ursuli von der Leyen na przeforsowanie obniż­ki składek z tytułu ubezpieczenia rentowego z 19,9 do 19,6 procent Na obecny rok Minister zapowiedziała nawet znaczącą podwyżkę rent.
Skoro w kasie nie brakuje pienię­dzy, to po co podwyższać wiek eme-, rytalny? W poszukiwaniu odpowie­dzi wystarczy rzut oka na dane de­mograficzne i utrzymującą się tu tendencję. W ostatnich 50 latach oczekiwana długość życia wzrosła o dziesięć lat, przy jednoczesnym spadku liczby urodzeń. Do 2032 roku liczba rencistów w Niemczech wzro­śnie o pięć milionów, liczba zaś pra­cowników, opłacających składki ren­towe, spadnie o sześć milionów. Te­mu niekorzystnemu trendowi, ma przeciwdziałać stopniowe podnosze­nie granicy wieku emerytalnego do 67. roku życia.
Tak więc 65-latek, który w tym ro­ku przejdzie na regularną, starczą rentę, musi - zgodnie z nową regula­cją prawną - pracować miesiąc dłu­żej. Urodzeni w roku 1958 będą mu­sieli pracować już do 66. roku życia, a urodzeni w 1964 roku przechodzić będą na rentę dopiero po osiągnięciu 67. roku życia.
Za i przeciw
Krytycy takiego rozwiązania wskazują, że coraz więcej pracowni­ków przechodzi wcześniej na rentę, godząc się na straty finansowe, na obniżenie świadczeń rentowych. Kończąc pracę zawodową, Niemcy mają - średnio - obecnie około 63,2 lat Podniesienie do 67. roku życia wieku rentowego oznacza więc, że uszczerbek finansowy dla tej grupy znacznie wzrośnie. Na przykład uro­dzeni w roku 1953, przechodząc na wczeniejszą rentę - w wieku 63 lat i po 35 latach opłacania składek do ubezpieczenia rentowego - stracą 9,30 procent świadczenia.
Federalna minister pracy Ursula von der Leyen (CDU) przekonuje, że przedłużenie wieku emerytalnego jest rozwiązaniem koniecznym. „Je­żeli mamy być sprawiedliwi wobec tych, którzy przechodzą na zasłużo­ną emeryturę, oraz tych, którzy mu­szą na nią pracować, to podniesienie wieku emerytalnego jest koniecz­nym rozwiązaniem" - powiedziała w wywiadzie dla Deutschlandmnk. „Alternatywą byłoby obniżenie świadczeń rentowych lub podwyż­szenie składek ubezpieczenia rento­wego dla zatrudnionych".

Statystyki


Statystyka po liftingu Bezrobocie maleje, ale czy rzeczywiście... Czy z mini-job można wyżyć?
Według najnowszych danych, opublikowanych przez Federalny Urząd Statystyczny, bezrobocie w Niemczech w 2011 roku osiągnęło rekordowo niski poziom i wyniosło 7,1 procent. Oznacza to, że było najmniejsze od dwudziestu lat Jednocześnie coraz częściej pojawiają się publikacje o manipulacjach w raportach statystycznych, aby poprawić wizerunek władzy przed wcielaniem w życie niepopularnych reform czy regulacji, jak ostatnio podniesienie wieku emerytalnego. Sprawa wyszła na jaw po wniosku skierowanym do Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur für Arbeit) przez „Zielonych".
Już w 2004 roku Federalny Urząd Pracy (jak wówczas nazywała się Federalna Agencja Pracy) -podawał fałszywe dane statystyczne, bo nie ujmowano w nich np. bezrobotnych po 58. roku życia, lub tych, którzy właśnie uczestniczyli w specjalnych kursach dokształcających, organizowanych przez Urzędy Pracy. Już wtedy te grupy bezrobotnych automatycznie wypadły ze statystyk, chociaż w rzeczywistości zaledwie nikły procent faktycznie znajdował po szkoleniu zatrudnienie.
Cztery lata później, na wiosnę 2008 roku, takie i podobne praktyki wyszły na jaw dzięki ówczesnej opozycji - FDP Wskutek jej dociekliwości społeczeństwo dowiedziało się, że jest oszukiwane przez rządzącą w tamtych czasach koalicję SPD/CDU.
Zmieniają się rządy, metody naginania statystyk pozostają
Dzisiaj takich „pominiętych" grup jest jeszcze więcej, chociaż ani rząd (CDU/CSU/FDP), ani Federalna Agencja Pracy nie lubią o tym publicznie rozmawiać. Oprócz wspominanej grupy ludzi starszych (po 58. roku życia), ze statystyk dodatkowo wylecieli uczestnicy tak zwanego programu socjalnego Hartz IV; są to ludzie już bardzo długo niepracujący, ale zamiast zasiłku dla bezrobotnych otrzymują pieniądze pod nazwą pomoc socjalna (Sozialhilfe), aczkolwiek są to te same pieniądze, pochodzące z budżetu. Tyle że w statystykach brzmi to lepiej i obniża stopień bezrobocia. Ta grupa w 2011 roku liczyła ponad 105 tysięcy osób.
Ze statystyk wypadli również przewlekle chorzy, którzy już do pracy nie wrócą, ale jeszcze nie figurują jako bezrobotni. Pomija się także zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę „za jedno euro" (Ein-Euro-Job). Oznacza to, że pracodawca placi pracownikowi przysłowiowe jedno euro, a resztę dopłaca państwo. Ci ludzie także nie są wliczam do statystyk.
Pomija się wszystkich pracujących w niepełnym wymiarze godzin. Wystarczy że czas pracy przekroczy ustalone prawem 15 godzin tygodniowo, nawet o jedną tylko godzinę, i taki pracownik przestaje już być bezrobotnym, chociaż w praktyce praca ta nie wystarcza do utrzymania i zmusza do pobierania pomocy socjalnej.
Nieliczeni w statystykach są min.: opiekujący się chorymi lub starszymi ludźmi, członkami własnej rodziny (państwo im dopłaca), kobiety zajmujące się ich gospodarstwem domowym, uczestnicy różnych dokształcających państwowych kursów i szkoleń, absolwenci szkól i uczelni, którzy właśnie szukają pracy, praktykanci pracujący za darmo w prywatnych firmach, którym państwo musi dopłacać, jak również byli prywaciarze, którym zasiłek dla bezrobotnych po prostu nie przysługuje. Do tego dochodzi duża grupa ludzi, która z różnych powodów nie jest i nigdy nie była zarejestrowana w Agemcjach Pracy.
Trudno udowodnić wirtualną statystykę To co można udowodnić od razu, to brak ujęcia w statystyce około 100-120 tysięcy bezrobotnych po 58. roku życia. Dla przykładu: fryzowane statystyki spowodowały zaniżenie z prawie 10 do 8 procent stopy bezrobocia w grupie wiekowej 55 -64 lata.
Zdaniem ekspertów, w tym roku bezrobocie wzrośnie, według bowiem prognoz największych niemieckich instytutów naukowo-badawczych, wzrost gospodarczy w Niemczech spadnie o ponad dwa procent w porównaniu do osiągniętego w tym roku. To pociągnie za sobą zwiększenie stopy bezrobocia. W tym roku, jak przewidują specjaliści, ma być około trzy miliony zarejestrowanych łudzi bez pracy.

Prawo Rentowe


Aufhebungsvertrag
W przypadku, kiedy pracownik chce przejść na emeryturę, powstaje problem prawidłowego zakończenia aktualnego stosunku pracy.  Najkorzystniejszym dla pracownika rozwiązaniem jest wypowiedzenie stosunku pracy przez pracodawcę. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy pracownik chciałby najpierw wykorzystać przysługujący mu zasiłek dla bezrobotnych tzw. Arbeitslosengeld I i dopiero potem przejść na emeryturę.

W praktyce często dotychczasowy pracodawca proponuje zakończenie stosunku pracy przez zawarcie umowy rozwiązującej zatrudnienie tzw. Aufhebungvertrag. Aufhebungvertrag jest umową zawieraną pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, na podstawie której dochodzi do rozwiązania stosunku pracy na podstawie porozumienia stron. Umowa o pracę zawarta była przez pracownika i zakład pracy jako strony tego stosunku pracy. Zakończenie zatrudnienia może nastąpić na podstawie porozumienia tych samych stron. W tym przypadku dochodzi do zawarcia umowy rozwiązującej stosunek pracy określanej jako tzw. Aufhebungvertrag. Jeżeli pracownik otrzyma od pracodawcy propozycję podpisania tzw. Aufhebungvertrag, to w każdym przypadku poleca się zasięgnięcie fachowej opinii prawnika. Nie zawsze jest to rozwiązanie korzystne z punktu widzenia interesów pracownika.

 Pracodawca proponuje pracownikowi bardzo często podpisanie tego rodzaju umowy z jednoczesnym podaniem kwoty odszkodowania tzw. Abfindung, którą otrzyma pracownik w razie wyrażenia zgody na takie zakończenia stosunku pracy. Należy pamiętać o tym, że odszkodowanie — Abfindung podlega opodatkowaniu (ist steuerpflichtig) i w rzeczywistości pracownik otrzymuje kwotę niższą niż podana w umowie zawartej z pracodawcą. Ponadto w przypadku złożenia do urzędu pracy tzw. Bundesagentur für Arbeit wniosku o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych tzw. Arbeitslosenged I pracownik nie otrzyma przez 12 tygodni tego zasiłku, ponieważ podpisał umowę rozwiązującą dotychczasowy stosunek pracy — Aufhebungsvertrag. W rzeczywistości w wielu przypadkach z kwoty odszkodowania tzw. Abfindung dla pracownika zostaje dużo mniejsza kwota. Na ile tego rodzaju sposób rozwiązania istniejącego stosunku pracy może być dla danego pracownika korzystny należy zawsze ustalić indywidualnie biorąc pod uwagę wszystkie elementy jego sytuacji życiowej. Najczęściej pracodawcy proponują podpisanie Aufhebungsvertrag pracownikom, aby uniknąć szczegóło- wej analizy indywidualnego wyboru danej osoby do zakończenia stosunku pracy w ramach tzw. Sozialauswahl. W razie kiedy pracownik otrzyma od pracodawcy propozycję podpisania tzw. Aufhebungsvertrag należy w każdym przypadku przed podpisaniem tej umowy skorzystać z indywidualnej porady prawnej.

Die Riester-Rente - Ihr Extra-Geld vom Staat

Die Riester-Rente - Ihr Extra-Geld vom Staat

    * Ihre garantierte lebenslange Altersrente
    * Hohe Förderung: Der Staat zahlt durchschnittlich circa 40 % der Beiträge dazu
    * Sie haben die Wahl: Klassische und fondsgebundene Altersvorsorge
    * Gebildetes Kapital für Ihre Immobilienfinanzierung nutzbar
    * Flexibler Rentenbeginn ab Vollendung Ihres 60. Lebensjahres
    * Hartz-IV-sicher bis zum Rentenbeginn
    * Auszahlung von bis zu 30 % des gebildeteten Kapitals bei Rentenbeginn möglich
    * Zulagenförderung: Bequeme Beantragung über Dauerzulageantrag

Basis-Rente

Basis-Rente

Mehr Rente, weniger Steuern: Mit der Basis-Rente der ERGO schaffen Sie eine finanzielle Basis für Ihren Ruhestand und senken gleichzeitig Ihre Steuerlast in der Beitragszeit. Als private Altersvorsorge besonders lukrativ für Selbstständige, Freiberufler, gut verdienende Arbeitnehmer oder Beamte sowie Ruheständler.

Steuervorteile für alle


    * Schon ab dem ersten Euro wirkt sich der Beitrag steuermindernd aus, solange die Höchstgrenzen von maximal 20.000 €/Jahr für Singles und bis zu 40.000 €/Jahr für Verheiratete noch nicht durch Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, zu berufsständischen Versorgungswerken oder zur landwirtschaftlichen Alterskasse ausgeschöpft wurden.
    * 2010 können von Ihrem Beitrag 70% als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Dieser Prozentsatz steigt pro Jahr um zwei Prozentpunkte an, bis im Jahr 2025 100% erreicht sind.

Voraussetzungen für Basis-Verträge

    * Kein Kapitalwahlrecht zum Rentenbeginn
    * Eingeschränkte Vererbbarkeit
    * Nicht beleihbar und verpfändbar
    * Nicht übertragbar

Krankenversicherung in Deutschland

Krankenversicherung in Deutschland
Mit Anmeldung in Deutschland unterliegen Sie der Krankenversicherungspflicht. Die gesetzliche Grundlage dafür ist § 193 VVG (Versicherungsvertraggesetz). Laut Gesetz muss die Versicherungsgeselschaft in Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelassen werden. Die Kostenerstattung muss die ambulante und stationäre Heilbehandlung umfassen. Selbstbehalt/Selbstbeteiligung für ambulante und stationäre Heilbehandlung darf im Kalenderjahr auf max. 5.000 € pro versicherte Person begrenzt sein. Für die nicht versicherte Zeiten sind Nachzahlungen eine Pflicht /gesetzlich vorgeschrieben.
Informieren Sie sich hier, wie günstig der Wechsel in die Private Krankenversicherung sein kann.


Die gesetzliche Sozialversicherung besteht aus folgenden Beitragssätze:

Krankenversicherung für Ausländer...

die vorübergehend in Deutschland wohnen.
Ohne Selbstbeteiligung, ohne Nachzahlung der gesetzlichen Beiträge, ohne Preiserhöhungen.

Lebensversicherung

Hier sind Sie richtig! Auf diesen Seiten möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, unser Unternehmen näher kennen zu lernen: Ein innovatives Geschäftsmodell, flexible und spannende Produktlösungen und die daraus resultierenden Vorteile für Sie. Willkommen bei den VORSORGE Gesellschaften – den Spezialisten für fondsgebundene Versicherungen in der ERGO Gruppe.


Im Juli 2010 hat Fitch Ratings zum vierten Mal in Folge die „starke“ Bewertung der VORSORGE Lebensversicherung AG im Rahmen eines Folgeratings bestätigt. Das Rating A+ = „stark“ zeichnet Versicherungsunternehmen aus, die über eine hohe Fähigkeit verfügen, ihren Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern und Vertriebspartnern nachzukommen. Laut Fitch bleibt der Ausblick dieses Ratings auch künftig stabil.

ERGO Versicherungsgruppe AG

ERGO Versicherungsgruppe AG

Die ERGO Versicherungsgruppe ist mitunter einer der größten Versicherer in Europa. Der Konzern ist weltweit in mehr als 30 Ländern vertreten, wobei sich das Hauptgeschäft auf den europäischen und asiatischen Wirtschaftsmarkt konzentriert. In Europa einschließlich Deutschland gehört die ERGO Gruppe zu den führenden Unternehmen im Bereich der Kranken- und Rechtsschutzversicherungen. Rund 50.000 Mitarbeiter sind derzeit im Konzern als selbständige Vermittler oder Angestellte tätig, die die rund 40 Millionen Kunden mit einem qualitativ sehr guten Service versuchen zu betreuen. Neben Kranken- und Reiseversicherungen bietet die ERGO Versicherungsgruppe unter anderem Produkte zur Altersvorsorge, Haftpflicht, Lebensversicherung sowie zu Finanzendienstleistungen an. Speziell für den öffentlichen Dienst wird ein Spezialkredit in Form des Beamtendarlehens angeboten, der mit attraktiven Konditionen eine günstige Alternative zum Ratenkredit von Banken und Sparkassen darstellt.

Allein die Hälfte der rund 40 Millionen Kunden entfallen auf Deutschland. Die ERGO Gruppe ist in die Munich Re, eine der weltgrößten Rückversicherer, eingruppiert. Munich Re hält einen Anteil von 99,69 Prozent an der ERGO Gruppe und ist damit der größte Aktionär des Konzerns. Gegründet wurde die ERGO Versicherungsgruppe im Jahre 1997 in Düsseldorf, wo sie bis heute ihren Hauptsitz beibehalten hat.

PKV : Private Krankenversicherung

Das deutsche System zweier parallel existierender Krankenversicherungssysteme ( GKV und PKV ) ist an einem entscheidenden Punkt angekommen. Die Kosten steigen seit Jahren und damit die Belastungen für die Versicherten. Was viele Bürger umtreibt ist die Frage, wohin das Gesundheitswesen steuert. Glaubt man einigen Experten, ist das System der Bürgerversicherung, die aus der gesetzlichen und privaten Krankenversicherng hervorgehen soll, wie es der SPD vorschwebt, nicht sehr weit hergeholt. Auch Hans-Peter Schwintowski, Jurist und Versicherungsexperte, ist gegenüber der „Wirtschaftswoche“ dieser Meinung.

KFZ-Versicherung

Die Kfz-Versicherung ist eine Pflichtversicherung, die von einer Vielzahl von Versicherungsgesellschaften in Deutschland angeboten wird. Unterschiedliche Tarifmodelle berücksichtigen den Zustand des versicherten Fahrzeuges. Die Auswahl ist oft nicht leicht, doch durch die Möglichkeit, jährlich bis zum 30. November die Versicherung zu kündigen, ist man nur maximal ein Jahr an eine bestimmte Gesellschaft gebunden. Jährlich zu überprüfen, ob man immer noch mit dem günstigsten Tarif versichert ist, lohnt sich: Die Typklassen für die einzelnen Modelle werden jährlich anhand der Unfallstatistiken neu eingestuft und damit wechseln auch meist jährlich die Beitragshöhen. Am einfachsten geht dies mit einem kostenlosen Auto-Versicherungs-Vergleich. Darüber hinaus gibt es aber noch mehr, was man über die Kfz-Versicherung wissen sollte.

Berufsunfähigkeitsversicherung

Die Berufsunfähigkeit Versicherung (BU) benötigt jeder Erwerbstätige, der nicht über ausreichend Vermögen verfügt. Sie zählt neben der Privathaftpflichtversicherung zu den wichtigsten freiwilligen Versicherungen. Vom Staat wurde die BU 2001 auf eine minimale Erwerbsunfähigkeitsrente gekürzt.
Nach der Statistik wird jeder vierte Arbeitnehmer im Verlauf der Erwerbstätigkeit berufsunfähig. Ohne Absicherung kann das, wenn es den Hauptverdiener trifft, für die gesamte Familie den sozialen Abstieg bedeuten. Bei einer BU ohne Verweisrecht wird die vereinbarte Rente gezahlt, wenn der Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann. Sie ist für alle Berufsgruppen wichtig und notwendig.
Die Höhe des Beitrags für die Berufsunfähigkeit Versicherung ist von der jeweiligen Berufsgruppe abhängig. Die Beitragshöhe ist zum möglichen Schaden aber grundsätzlich eher gering.
Der Vertrag sollte immer bis zum Anschluss an die Altersrente abgeschlossen werden. Die Berufsunfähigkeit Versicherung zahlt nach 6 Monatiger unfall- oder Krankheitsbedingter Berufsunfähigkeit. Dazu muss ein Attest vom Facharzt vorliegen.
Der Vertrag zur Berufsunfähigkeit Versicherung kann als selbständiger Vertrag, oder als Kombivertrag (BUZ) mit einer anderen Versicherung laufen. Der eigenständige Vertrag ist für Singles sinnvoll. Der Hauptverdiener einer Familie sollte eine Kombination von Berufsunfähigkeit Versicherung und Lebensversicherung prüfen. Dabei kann zwischen Risiko-Lebensversicherung und Kapitallebensversicherungen gewählt werden. Bei der Kapitallebensversicherung kann gleichzeitig Geld für die private Altersvorsorge angespart werden.
Die zusätzliche BU kostet nur geringfügig mehr. Die Beitragshöhe für einen Kombivertrag richtet sich neben der Berufsgruppe auch nach dem Eintrittsalter und eventuellen gesundheitlichen Risiken. In der Regel ist ein Gesundheitsbogen aus zu füllen. Sehr wichtig ist die Angabe von gefährlichen Hobbys. Werden sie verschwiegen, kann dass zur Zahlungsverweigerung im Schadensfall führen. Beim Kombivertrag muss der Versicherungsnehmer beachten, dass nach Ablauf des Hauptvertrages auch die BU ausläuft.

Ubezpieczenia Osobowe

Ubezpieczenia

W ramach ubezpieczeń osobowych można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje produktów ubezpieczeniowych: ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotne oraz tzw. ubezpieczenia wypadkowe. W ramach ubezpieczeń majątkowych wyróżniamy:

• Produkty ubezpieczeń rzeczowych, obejmujące ubezpieczenia majątku (budynków, maszyn, inwentarza itp.); przykładami produktów tego rodzaju są ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów, maszyn przed awarią, sprzętu elektronicznego, ziemiopłodów przed klęskami żywiołowymi, ubezpieczenia zwierząt, ubezpieczenia cargo, ubezpieczenia komunikacyjne;

• Produkty ubezpieczeń praw i obowiązków, które obejmują ochronę wartości majątkowych ubezpieczonego, mogą składać się z wierzytelności (np. należności kredytowe, spłata pożyczki, zapłata ceny), oczekiwanych korzyści (np. zysk z operacji gospodarczych) oraz wartości, które mogą pomniejszyć majątek osoby objętej ubezpieczeniem (zobowiązania); przykładami produktów tego rodzaju są ubezpieczenia finansowe, ubezpieczenia od utraty zysku (tzw. BI- business interruption) oraz ubezpieczenia OC, chroniące zobowiązania ubezpieczonego.

Krankenversicherung

Wer vor hat, von seiner gesetzlichen Krankenkasse in eine Privatversicherung zu wechseln, stellt sich natürlich zu aller Erst diese alles bedeutende Frage. Man erwartet einerseits bessere Leistungen, möchte andererseits aber auch das vermeintlich hohe Sparpotential eines Wechsels ausreizen. Also wohin nur ? Um es gleich vorweg zu sagen: Leider kann man nicht pauschal ermitteln oder festlegen, welche Versicherungsgesellschaft die beste private Krankenversicherung anbietet. Der Grund: Es liegt immer an der zu versichernden Person selbst, was er oder sie für Leistungen erwartet und welcher Service gewünscht wird. Außerdem ist die jeweilige konkrete Lebenssituation entscheidend. Setzen wir einmal voraus, dass die Bedingungen für eine private Absicherung überhaupt erfüllt sind. Dann kann man einem potentiellen Interessenten auf jeden Fall den folgenden Rat mit auf den Weg geben: Die billigste private KV ist nicht unbedingt die beste. Wie sollte man vorgehen, um die für sich am besten geeignetste Versicherung zu finden? Nehmen Sie sich bei dieser Entscheidung ruhig etwas Zeit und werden Sie sich selber erst einmal klar, was Sie von der Krankenkasse erwarten und welche Leistungen Sie bereit sind, selber zu tragen. Spielen Sie ruhig einmal einige Fälle durch, von denen Sie nicht hoffen, dass diese eintreten. Wer möchte schon ins Krankenhaus, aber wenn man dann möglicherweise unter Schmerzen mit der Ungewissheit bezüglich der Behandlungserfolge zu kämpfen hat, möchte man sich wenigstens nicht noch um schlechten Service oder Stress mit den Zimmergenossen herumärgern. Es ist ratsam, im Vorfeld die Möglichkeiten des Internets zu nutzen und sich ohne jeglichen Zeitdruck umfassende Informationen einzuholen. Auf seriösen Versicherungsportalen gibt es oft kostenlose und unverbindliche Versicherungsvergleiche zur Krankenversicherung und anderen Versicherungsarten, so zum Beispiel auch auf www.TVers.de In den Online-Versicherungsrechnern können Sie ruhig einmal Durchspielen, was die Leistungspakete bei den einzelnen Gesellschaften kosten. Sicher will jeder Versicherte eine Chefarztbehandlung, Einzel- oder Zweibettzimmer und bevorzugte Behandlung bei den Ärzten. Aber sparen möchte auch jeder. Wägen Sie die beiden Seiten der Medaille genau ab und treffen Sie die Entscheidung nicht unter Drängen eines Beraters. Werden Sie sich klar, ob für Sie der Basisschutz ausreicht, oder sie lieber den besseren Standardschutz oder sogar den umfassenden Komfortschutz haben möchten. Und dann vergleichen Sie die einzelnen Anbieter. Merken Sie sich ruhig zwei oder drei Gesellschaften vor und testen Sie, ob der Versicherungsvergleich eines anderen Internetportales bei denselben Voraussetzungen ähnliche Ergebnisse liefert. Erst dann würden wir uns auf eine telefonische Beratung bzw. einen Vorort-Termin einlassen. Dann fühlen Sie sich nämlich sicherer und können auch mit den Fachbegriffen umgehen.

Minimum składki. Maksimum ochrony.

Aspira
Aspira to optymalne ubezpieczenie ochronne, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa przy niskiej składce. Dzięki gwarancji uregulowania zobowiązań finansowych ubezpieczonego, pozwala na zachowanie stabilności finansowej w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć dzięki licznym opcjom dodatkowym.

ERGO Ubezpieczenia

Reasumując - zanim zaczniemy cokolwiek ubezpieczać zwróćmy uwagę na to co oprócz niskiej składki firmy oferują, nie sztuką jest zapłacić mniej lecz być obsłużonym na wysokim poziomie bez obaw o brak pomocy lub stertę dokumentów do wypełnienia na wypadek szkody. Czego oczywiście nie życzymy nikomu.

Ubezpieczenia Rodzinne

W życiu każdego człowieka zdarzają się sytuacje, w wyniku których zupełnie nieoczekiwanie potrzebujemy dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych. Indywidualne ubezpieczenie na życie jest najbardziej optymalnym sposobem, w którym ponosząc koszty rzędu kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie zabezpieczamy świadczenie w wysokości kilkunastu a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
W naszej ofercie ubezpieczenie obejmuje szeroki zakres zdarzeń ubezpieczeniowych spełniających oczekiwania klientów. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczonego i jego najbliższych: małżonka, dzieci, rodziców i teściów. Ubezpieczony zostaje objęty odpowiedzialnością Towarzystwa z tytułu m.innymi: ciężkich zachorowań, operacji chirurgicznych i pobytu w szpitalu bez wymogu wypełniania ankiety medycznej i wykonywania dodatkowych badań.

Najważniejsze zdarzenia wchodzące w zakres ubezpieczenia

 • Zgon Ubezpieczonego
 • Zgon w wyniku nieszczęś. wypadku lub jego następstw
 • Zgon w wyniku udaru mózgu lub zawału serca
 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęś. wypadku
 • Ciężkie zachorowanie
 • Zgon rodziców lub teściów ubezpieczonego
 • Pobyt w szpitalu
 • ....
Skelbimai

Günstige kfz Versicherung

Bei der Kfz-Versicherung unterscheidet man grundsätzlich zwischen drei Versicherungstypen. Das sind die Kfz-Haftpflichtversicherung, die Teil- und die Vollkaskoversicherung.

Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist vom Gesetzgeber für alle Fahrzeughalter bzw. -fahrer zwingend vorgeschrieben. Die Police kommt für Schäden auf, die man anderen Verkehrsteilnehmern zufügt. Angesichts des aktuellen Wettbewerbs auf dem Kfz-Versicherungsmarkt kommt es allerdings zu erheblichen Unterschieden in den Leistungen und Preisen der einzelnen Gesellschaften. So übernehmen manche Kfz-Haftpflichtversicherungen auch die Kosten für Verdienstausfall, Abschleppdienst, oder sogar für eine monatliche Rente des Unfallgeschädigten. Die Preis-Leistungsunterschiede lassen sich am besten mit einem online Vergleich ermitteln.
Die Teil- und Vollkasko kommen auch für Schäden am eigenen Fahrzeug auf. Die Teilkaskoversicherung ist für Verluste durch Einbruch oder Diebstahl, Wildunfälle, Sturm, Hagel, Blitz, Hochwasser, Explosion und Brandschäden verantwortlich. Nicht abgedeckt werden Schäden, die durch eigenes Verschulden verursacht werden. Für diese ist alleine die Vollkaskoversicherung zuständig. Sie ersetzt auch Verluste bei Fahrerflucht, Vandalismus, Silvesterfeuerwerk usw.
Auch bei den Voll- und Teilkaskoversicherungen kommt es zu erheblichen Unterschieden in den Preisen und Leistungen der verschiedenen Gesellschaften. Ein Versicherungsvergleich wird zeigen, dass ein effektiver Versicherungsschutz auch preiswert sein kann.